Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forskningsprojekt: Översikt


Som forskningsplattform knyter Tellus samman ett antal forskningsprojekt med relevans för problemområdena miljö och klimat i Arktis/Sub-Arktis och Östersjöområdet. Nedanstående Tellus-anslutna forskningsprojekt är för närvarande aktuella. De bedrivs vid institutionen för geovetenskaper, institutionen för kemi, institutionen för marin ekologi och institutionen för växt- och miljövetenskaper med finansiering från olika håll. Vissa av projekten drivs som samarbetsprojekt mellan flera av institutionerna.

Inledningsvis redovisas de projekt som tillkommit som ett resultat av Tellus arbete med att initiera samarbete inom området systemforskning om klimat och miljö.

PROJEKT SOM INITIERATS AV TELLUS


Recycling and removal of nitrogen, phosphorus and carbon in sediment and anoxic water of the Baltic Sea basins
Per Hall, Anders Tengberg och Elin Almroth, institutionen för kemi; Anders Stigebrandt och Lena Viktorsson, institutionen för geovetenskaper
The overall aim is to gain novel knowledge and understanding of the role of open sea sediments of the Baltic Sea basins as sources and sinks for nitrogen, phosphorus and carbon, and of anoxic Baltic water as a sink for fixed nitrogen.
►  Läs mer

In situ monitoring of oxygen depletion in hypoxic ecosystems of coastal and open seas and land-locked water bodies (HYPOX)
Per Hall, institutionen för kemi; Anders Stigebrandt och Bengt Liljebladh, institutionen för geovetenskaper
HYPOX will develop a research platform for understanding past, present and future impacts of natural variation, global change and land use on oxygen depletion.
►  Läs mer

Baltic Deepwater Oxygenation (BOX)
Anders Stigebrandt, Lars Arneborg och Bengt Liljebladh, inst för geovetenskaper; Per Hall, Anders Tengberg och David Turner, inst för kemi
En pilotstudie för utvärdering av syresättning av Östersjöns djupvatten.
►  Läs mer

 

SAMARBETSPROJEKT MELLAN FLERA TELLUS-INSTITUTIONER


Developing Arctic modelling and observing capabilities for long-term environmental studies (DAMOCLES)
Göran Björk, institutionen för geovetenskaper; Leif Anderson, institutionen för kemi; Karin Borenäs, SMHI
Projektet syftar till att skaffa underlag för en bättre förståelse av det arktiska klimatsystemet för att i framtiden kunna inrätta ett effektivt observationssystem beträffande miljö/klimatförändringar.
►  Läs mer

Oxygen gradient measurements at the seafloor as a proxy for organic matter mineralizations
Anders Tengberg, Per Hall och Madeleine Nilsson, institutionen för kemi; Anders Stigebrandt, institutionen för geovetenskaper
The aim is to develop a new non-invasive method to use oxygen gradient and current measurements close to the seafloor to assess long term changes and seasonality of input and degradation of seafloor sedimented organic material.
►  Läs mer

Air-sea exchange of oxygen and carbon dioxide: A pilot study in the Baltic Sea
Anders Omstedt, institutionen för geovetenskaper; Anders Tengberg, institutionen för kemi
A multidisciplinary pilot study to look at air-sea exchange and the theory behind different exchange coefficients. Oxygen, turbidity, salinity, temperature and currents in different levels in the water column are being measured.
►  Läs mer

Helhetsperspektiv för hur balanserad näringstillförsel i ungskog bidrar till den faktiska klimatnyttan
Leif Klemedtsson, institutionen för växt- och miljövetenskaper; Deliang Chen, institutionen för geovetenskaper
Studier av lustgasproduktionen från skog som gödslats med balanserad växtnäring under många år, vilket ger underlag för en analys av denna skogsskötselmetods påverkan på klimatet.
►  Läs mer

Circumpolar flaw lead (IPY): Koldioxidutbyte i gränsskiktet hav-is-luft och karbonatsystemet i havsvatten och havsis, säsongsvariation, 2007/2009
Melissa Chierici, institutionen för kemi; Agneta Fransson, institutionen för geovetenskaper 
Studier av säsongsvariationen av koldioxidsystemet i havsvattnet och i havsisen, relaterat till fysiska och biologiska processer under ett helt år.
►  Läs mer

Variationer av pCO2 i ytvattnet, hav-is-luft CO2-flöden och biogeokemiska processer i den västra delen av Arktiska oceanen, Beringia 2005
Agneta Fransson, institutionen för geovetenskaper; Melissa Chierici, institutionen för kemi
Studier av hur ytvattnets pCO2 varierar beroende på olika faktorer.
►  Läs mer   

Acidification of coastal waters with reference to the Baltic Sea-Skagerrak marine system
Moa Edman and Anders Omstedt, institutionen för geovetenskaper; Leif G Anderson, institutionen för kemi
The project aims to increase our understanding of and develop mathematical models for calculating how ocean acidification is being affected by increased atmospheric CO2 levels, acid rain and changes in the carbon system of the drainage basin.
►  Läs mer

Växthusgaser och kvicksilver i ett Arktis i ständig förändring
Katarina Abrahamsson och Melissa Chierici, institutionen för kemi; Angela Wulff, institutionen för marin ekologi; Agneta Fransson, institutionen för geovetenskaper
Syftet med projektet är att koppla samman kemiska och biologiska processtudier för att öka förståelsen för drivkrafterna bakom produktionen av växthusgaser samt flödet av dessa mellan hav, atmosfär, snö och is i Arktis.
►  Läs merPROJEKT VID INSTITUTIONEN FÖR GEOVETENSKAPER


Climate change impacts on water balance and nitrate leaching in Swedish arable land: Risk assessments and uncertainty analyses
Deliang Chen
►  Läs mer

Past and future extreme climates in relation to atmospheric circulation over Europe: The role played by anthropogenic forcing
Deliang Chen, Alexander Walther
Syftet är att undersöka kopplingen mellan klimatextremer och den atmosfäriska cirkulationen samt att analysera klimatextremernas temporala utveckling med fokus på Europa.
►  Läs mer

Risk of landslides in a changing climate
Deliang Chen
► 
Läs mer

Modelling climate effects on global-scale water balance
Deliang Chen, Alexander Walther
►  Läs mer

Forecasting of groundwater and pore pressure in soft sediments which enable accounting for climatic changes
Deliang Chen
► 
Läs mer

Extreme rainfall events in Sweden and their importance for local planning
Deliang Chen, Christine Achberger
The objective is to study the occurrence and extent of heavy precipitation in Sweden in the recent past, and to estimate the future risk for rainfall extremes at the local scale taking climate change into account.
►  Läs mer

Spatial and temporal patterns of regional climate variability in Fennoscandia during the past 500 years: A dendroclimatological approach
Hans Linderholm
Rekonstruktioner av klimatvariationer i Fennoskandia under de senaste 500 åren med hjälp av trädringar.
►  Läs mer


Multi-proxy reconstruction of drought and its relationship with forest fire activity in southern and central Fennoscandia since AD 1500
Hans Linderholm
Studier av kopplingen mellan atmosfärens cirkulation och skogsbränder; rekonstruera torka och nederbörd i området.
►  Läs mer

Markanvändning, markanvändningsförändringar och skog i ett bredare post-Kyoto-sammanhang
Madelene Ostwald
I projektet undersöks hur man kan skapa synergier mellan renodlade kolsänkeprojekt inom Kyoto-protokollet och andra nyttor/inkomstmöjligheter. Dessutom ingår en jämförelse av olika övervakningsmetoder av fjärranalys beträffande skogsavverkning och skogstillväxt.
►  Läs mer

Medrivning av tunga bottenströmmar
Lars Arneborg
Syftet med projektet är att öka förståelsen för inblandningen av omgivande vatten i tunga bottenströmmar.
►  Läs mer

Turbulens och blandning över brant topografi i djuphavet
Lars Arneborg
Syftet är att studera de processer som leder till den ökade blandningen av skiktade vattenmassor i hav och fjordar i områden nära brant topografi.
►  Läs mer

Hydrotermala processer och havscirkulation på Gakkelryggen
Göran Björk, Bengt Liljebladh, Christian Stranne
Projektet syftar till att studera så kallade hydrotermala källor på havsbotten längs Gakkelryggen i Arktiska oceanen.

Experimentella undersökningar av oceanografiska processer
Anders Stigebrandt
Syftet är att undersöka dels hur vindenergi kan överföras från havets ytskikt till djupare liggande skikt, dels hur tidvattnet överför energi till interna vågor vid undervattensryggar.

Mixing processes in the ocean: An application for oceanographic instrumentation
Lars Arneborg, Göran Björk, Anders Stigebrandt
Studier av strömmar och småskaliga blandningsprocesser i havet.

Modellering av packisens medeltjocklek i Arktis och dess respons på eventuella klimatförändringar
Christian Stranne, Göran Björk
►  Läs mer

Historiska och framtida effekter av markanvändning på Östersjön
Andreas Milver, Madelene Ostwald
► 
Läs mer

Koldioxidflöden, havsis och biogeokemiska processer i Amundsen- och Rosshavet, Southern Ocean (Antarktis), 2007/2008
Agneta Fransson
Studier av variationer i koldflöden i havsvatten och i havsis i tid och rum samt CO2-utbytet mellan havet, havsisen och atmosfären i olika vatten-is-områden.
►  Läs mer

Koldioxidflöden och biogeokemiska processer i ytvattnet i haven runt Antarktis, 2006/2007
Agneta Fransson
Studier av de biogeokemiska processer som styr CO2-flöden mellan hav och atmosfär i olika regimer av öppet vatten och istäckt hav runt Antarktis.
►  Läs mer

Climate change and the human influence on the Baltic Sea
Erik Gustafsson, Anders Omstedt, Anders Stigebrandt
The objective is a better understanding of changes in the Baltic Sea and to attribute the causes.
►  Läs mer

The Baltic Sea carbon cycle
Karin Wesslander, Anders Omstedt, Anders Stigebrandt
The objective is a better understanding of the carbon cycle in the Baltic Sea.
►  Läs mer

Past, present and future climate of the Baltic Sea
Daniel Hansson, Anders Omstedt, Anders Stigebrandt
The objective is a better understanding of how Baltic Sea ocean climate have changed during past and present time and how future climate change may influence the Baltic Sea region.
►  Läs mer

Building predicitive capability regarding the Baltic Sea organic/inorganic carbon and oxygen systems
Anders Omstedt
The project constrains the organic and inorganic carbon budgets of the Baltic Sea addressing C fluxes from land, the exchange fluxes with the atmosphere and the sediments as well as addressing internal C fluxes in the water bodies of the major basins.
►  Läs mer

How variations of heat flux at the ocean surface affect the climatologically important thermohaline circulation in the ocean
Anna Wåhlin
Målet med studien är att öka kunskapen om hur den storskaliga havscirkulationen drivs och upprätthålls.
►  Läs mer


Cirkulation av varmt havsvatten och smältvatten från glaciärer i Amundsenhavet - Rosshavet, västra Antarktis
Göran Björk, Anna Wåhlin
I projektet skall cirkulationen av den varma vattenmassan in i Amundsenhavet studeras. Ett av huvudsyftena är att följa hur det varma havsvattnet tränger in över shelfen i olika djuprännor; ett annat är att studera spridningen av färskvatten från shelferna och ut i djuphavet.
►  Läs mer

 

PROJEKT VID INSTITUTIONEN FÖR KEMI


Kolcykeln i Arktiska oceanen i en tid av klimatförändringar
Leif Anderson
Den övergripande frågeställningen gäller fördelningen och strömmarna av vattenmassor och transporten och omvandlingen av kol i de arktiska havsområdena samt hur detta kommer att påverkas av klimatförändringar.
►  Läs mer

Luft-hav-utbyte av koldioxid i Östersjön
Leif Anderson
I detta projekt studeras utbytet av koldioxid mellan luft och hav över hela Östersjön.
►  Läs mer

CARBOOCEAN
Leif Anderson
Inom detta EU-projekt studerar man hur kolflödena mellan atmosfären och den Arktiska oceanen ser ut idag och arbetar med att modellera hur dessa skulle förändras i en situation med ändrat klimat.
►  Läs mer

SOA-gruppen inom atmosfärsvetenskap
Mattias Hallquist, Eva Emanuelsson
The overall aim is to achieve a better physical and chemical understanding of secondary organic aerosols (SOA) which is of great importance for an accurate description of atmospheric aerosol particles influencing the Earth’s radiation balance, i.e. related to climate change.
►  Läs mer

ESONET NoE (European seas observatory network of excellence)
Per Hall, Anders Tengberg
The aim is to create an organisation capable of implementing, operating and maintaining a network of multidisciplinary ocean observatories in deep waters around Europe from the Arctic Ocean to the Black Sea.
►  Läs mer

EMSO (European multidisciplinary seafloor observation)
Per Hall, Anders Tengberg
The EMSO infrastructure is based on a Euopean-scale network of seafloor observatories and platforms with the basic scientific objective of long-term monitoring mainly in real-time of environmental processes related to the interaction between the geosphere, biosphere and hydrosphere.
►  Läs mer

Studier av giftiga algblomningar i framtidens klimat i Östersjön
Per Hall, Anders Tengberg
I projektet, som utförs i samarbete med SMHI, undersöks hur Östersjöns ekosystem med tonvikt på cyanobakterieblomningar påverkas av klimatförändringar och mänsklig aktivitet.
►  Läs mer

Benthic oxygen dynamics and organic matter turn over in the deep Arctic Ocean
Anders Tengberg
The objective is to study the breakdown and recycling of organic matter in the deep Arctic Ocean using advanced autonomous technology and state of the art sensors.
►  Läs mer

The importance of sediments for the water quality of the Baltic Sea
Anders Tengberg
The overall aim is to understand water quality changes in the Gulf of Finland. The field data was used to improve existing ecological models for the area and to simulate different future scenarios.
►  Läs mer

Biogeochemical function and microbial characterization of the unique anammox bacteria in aerobic, anaerobic and redox-oscillating environments
Stefan Hulth
I projektet undersöks betydelsen av redoxoscillerande förhållanden för anammox och denitrifikation under N-mineralisering i marina miljöer.
►  Läs mer

The importance of anammox and denitrification for the removal of bioavailable N in redox-oscillating aquatic environments: A field study in the Baltic Sea
Stefan Hulth
Studierna fokuseras på att kvantifiera de styrande mekanismerna för bortförsel av N under naturliga förhållanden i Östersjön.
►  Läs mer

Microphysics and chemistry of atmospheric ice particles and water droplets
Jan Petterson
The overall aim is to provide a molecular level understanding of key atmospheric processes, including cloud processes and heterogeneous chemistry on ice particles and water droplets. Of particular interest is the anthropogenic influence on the process.
►  Läs mer

The influence of anthropogenic emissions on atmospheric processes studied by aerosol mass spectrometry
Jan Petterson
The aim is the development and application of new methods for chemical analysis of single aerosol particles.
►  Läs mer

RESCUE I and RESCUE II: Remote sensing and carbon uptake
Melissa Chierici
One of the goals is to use data from remote sensing and ship observations to evaluate algorithms to estimate carbon dioxide concentration in the surface water in the northern North Atlantic and in the Southern Polar Ocean.

Magnitude and variability of the controls of CO2 in Sub-Arctic seas
Melissa Chierici

Försurningens följder i Arktiska oceanen (EPOCA)
Leif Anderson, Sara Jutterström
Syftet är att studera hur den försurning av haven, som är en effekt av det ökade utsläppet av koldioxid, påverkar kemin i havens vattenpelare och hur känsliga olika organismer är för denna försurning.
►  Läs mer
 

PROJEKT VID INSTITUTIONEN FÖR MARIN EKOLOGI


Östersjölevande cyanobakteriers ekofysiologi med betoning på "bottom-up"-faktorer
Angela Wulff
Projektet syftar till att öka kunskapen om de faktorer som kontrollerar uppkomsten av skadliga algblomningar, vilket är avgörande för att förutsäga och minimera skadorna av dessa.
►  Läs mer
 

PROJEKT VID INSTITUTIONEN FÖR VÄXT- OCH MILJÖVETENSKAPER


Långsiktig påverkan på växthusgasflödena till och från torvmark efter askgödsling
Leif Klemedtsson, Robert Björk
Projektet syftar till att uppskatta emissioner av växthusgaser på lång sikt efter askgödsling.
►  Läs mer

Ash supply to drained fertile forest ecosystems: Forest production and environmental effects
Leif Klemedtsson, Robert Björk
Studier av hur markvegetationen påverkas av tillförsel av två olika doser krossaska på dikad bördig torvmark.
►  Läs mer

NitroEurope (NEU)
Leif Klemedtsson
Projektet som helhet är ett stort EU-projekt som syftar till att förbättra uppskattningarna av lustgasemissioner inom EU-regionen. Den del som ligger på Tellus omfattar fältstudier från dikad skogsmark, jämförelser mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk samt utveckling av en av simuleringsmodellerna.
►  Läs mer

Partitioning root and soil CO2 emissions from well drained, forested, organic soils
Azad Nousratpour, Leif Klemedtsson
►  Läs mer

Control of N2O emission by nitrogen competition in forested drained organic soils
Leif Klemedtsson
Syftet är att ta fram underlag för ekologisk-ekonomiska modeller som kan vara till gagn för utvecklingen av ett uthålligt skogsbruk och begränsning av utsläppen av lustgas.
►  Läs mer

Variationer i landskapet i ozonbelastning
Håkan Pleijel
Syftet är att förstå hur lokalklimatet påverkar ozonkoncentrationen och att studera hur miljöövervakningsdata för främst ozon kan tolkas med hänsyn till mätplatsens belägenhet och lokalklimat.
►  Läs mer

Har miljökvalitetsnormerna förbättrat inomhusluften?
Håkan Pleijel
En utvärdering av miljökvalitetsnormer ur ett juridiskt och naturvetenskapligt perspektiv i samarbete med juridiska institutionen vid GU. Den del som ligger på Tellus har som syfte att studera de åtgärdsplaner som flera stora kommuner upprättat och bedöma om dessa leder till en tillräckligt förbättrad luftkvalitet.
►  Läs mer


Carbon dioxide exchange between forest and atmosphere on the tree and the ecosystem scales
Göran Wallin, Lasse Tarvainen 
The objective is to study the exchange of CO2 between a forest on drained peat soil and the atmosphere at different ecosystem scales.
►  Läs mer
 

Temporal pattern of CO2, CH4 and N2O fluxes and soil microbial structure in snow-covered Alpine communities
Leif Klemedtsson, Mats Björkman, Robert Björk
The principal objective is to generate information upon which it will be possible to modify and develop a module for the coup model to model fluxes of CO2, CH4 and N2O from snow-covered ecosystems in general.
►  Läs mer
 

 

 

 

Sidansvarig: Maria Elliot|Sidan uppdaterades: 2009-12-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?